اخبار محرمانه
فروش سفته و برات زیاد شد
جمعه 3 ارديبهشت 1400 - 15:06:57
اخبار محرمانه - ایسنا / طبق اعلام بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته بالغ بر هشت میلیارد و 630 میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و دوره مشابه سال قبل 21.2 و 40.3 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بالغ بر هشت میلیارد و 630 میلیون تومان سفته و برات در بهمن ماه سال گذشته در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21.2 و 40.3 درصد افزایش یافت. در 11 ماه اول پارسال نیز بالغ بر 74 میلیارد و 920 میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 24.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین، در بهمن ماه 1399 معادل 900 برگ سفته و برات به مبلغی معادل 13 میلیارد و 150 میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات برگشت خورده به ترتیب به اعداد 109.5 و 71.3 رسـید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب 83.7 و 19.8 درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبـل نیز از نظر تعداد 21.32 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ نیز معادل 71.4 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در بهمن ماه سال گذشته نیز به عدد 65.1 رسید که عدد شاخص مذکور در بهمن ماه 1398 معادل 275.6 بوده است.
علاوه براین، در 11 ماه اول سال 1399 معادل 6900 برگ سفته و برات به مبلغی حدود 205 میلیارد و 740 میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 78.6 و 101.4 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 3.2 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 13.5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در 11 ماه اول سال 1399 به عدد 128 رسید که عدد شاخص مذکور در 11 ماه اول سـال 1398 معادل 110.9 بوده است.

http://www.SecretNews.ir/Fa/News/528114/فروش-سفته-و-برات-زیاد-شد
بستن   چاپ