پایگاه خبری تحلیلی اخبار محرمانه

آخرين مطالب

ﺍﮔﺮ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ، ﭼﺮﺍ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ 260 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﮑﺮﺩﻩ ! ؟ اخبار محرمانه از منابع ديگر

ﺍﮔﺮ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ، ﭼﺮﺍ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ 260 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﮑﺮﺩﻩ ! ؟

  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - سايت اصلاح طلب كلمه در مطلبى نوشت: ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ 537 ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺣﺪﻭﺩ 260 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺣﻮﺯﻭﯼ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ . كلمه مى افزايد: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺩﻋﻮﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺳﺖ، ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﻢ ﺯﺩﻩﺍﯾﻢ ! ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، 260 ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺪﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ؟ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺩﻋﻮﺗﯽ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺟﺰﻭ 260 ﻧﻔﺮﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟ اين سايت در ادامه سوال خود نوشت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ، ﮐﺪﺍﻡ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﺳﺖ؟ كلمه مطالب مطرح شده توسط مسئولان برگزارى آزمون اجتهاد را ﺩﻻﯾﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﺵ دانسته و اين نهادها را ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻠﻘﻪﯼ ﺧﻮﺩى عنوان كرده است. اين سايت براى اثبات ادعاى خود نوشت: اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 89 ﻧﯿﺰ ﺁﯾﺖﺍﻟﻠﻪ ﺩﺳﺘﻐﯿﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ ﮐﻪ ‏« ﭘﺴﺖ ﺩﻋﻮﺕﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‏» . ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 92 ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﺍﯾﻢ ! ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺭﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻭ ﺑﯽﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺘﯽ ﺧﺎﻡ ﻭ ﻣﻀﺤﮏ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺬﻑ ﺑﯽﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ؟ كلمه در ادامه اورده است: ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﯼ ﺩﺭ ﻗﻢ ﮐﻪ ﺩﺭزﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﺁﻥ، ﺷﻠﻮﻍﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼﺱ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﺍﻩ ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺳﻄﺤﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺯ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ . اين سايت در پايان در واكنش به اظهارات شخصيت هاى سياسى اصولگرا درباره وجود فتنه اى بزرگتر در آينده، مدعى شد: ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯼ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩﺍﯼ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مهاجمان مقابل بیرانوند استرس دارند

سهم حقوق کارمندان و بازنشستگان از بودجه 98 +جدول

شاگرد کی‌روش در فهرست خرید نیوکاسل

پرسپولیس در این ورزشگاه میزبان سعودی‌ها خواهد بود

واکنش دژاگه به اخبار مربوط به رفتن کی‌روش

بهترین تیم‌های جام ملتهای آسیا از نظر کارشناس عرب

جیب بری زیر تابوت مرده‌ها

طارمی: قبول دارم در پرسپولیس اشتباه داشتم

ملاک تأمین اجتماعی برای تشخیص مشمولان بسته حمایتی

دروازه بان سعودی از بیرانوند سبقت گرفت +عکس

چرا آمریکا مرضیه هاشمی را زندانی کرده است؟

20 اشتباه محاسباتی آمریکا درباره ایران چیست؟

غربی‌ ها از بازی‌های ایرانی بیشتر از انرژی هسته‌ای می‌ترسند

کیفیت شبکه ملی اطلاعات به اینترنت بین الملل رسید

وقوع درگیری منجر به جنایت در خیابان خیام

روحانی برجام را چگونه به مردم معرفی کرد؟

بانوی پیر به تیم قعرنشین هم رحم نکرد

چراغپور: ژاپن را ببریم، قهرمان می‌شویم

تلاش شهردار اصلاح‌طلب مشهد برای زدودن هویت این شهر مقدس

سکوت رسانه‌های بیگانه در قبال اعتراف جاسوسان پیشانی سفید

عراقچی: اجازه ائتلاف سازی علیه منافعمان را به هیچ کشوری نمی‌دهیم

مقابل چین نباید مثل دیدار با عمان بازی کنیم

ولایتی: برخی اعضای هیئت علمی صلاحیت علمی ندارند

بواتنگ رسماً به بارسلونا پیوست

ذوق‌ زدگی پمپئو و بولتون از اقدام ضد ایرانی آلمان

سرمربی عربستان از این تیم جدا شد

سگ‌گردان‌ها در اماکن عمومی بازداشت می‌شوند

لیکنز: ایران می‌تواند به فینال آسیا برسد

منصوریان: استراتژی کی‌روش هوشمندانه بود

دلیل عدم پخش تمجید مورینیو از کی روش چه بود؟

مدیرعامل مخابرات: یک میلیون خط تلفن ثابت تخلیه شد

اظهارات عجیب زنگنه درباره عرضه نفت در بورس

آمریکا در صدد تشکیل خودمختاری برای کردهای سوریه در شرق فرات

جهیزیه چقدر گران شد؟

حق مسکن کارگران 100هزار تومان شد

توزیع گل نرگس در صحن مجلس +عکس

آندو بعد از مدت‌ها در یک محفل فوتبالی +عکس

پیش‌بینی جالب AFC/ ژاپن قهرمان آسیا می‌شود؟

علت پلاک نشدن سمند EF7 چیست؟

جراحی لاغری بلای جان مادر عروس

ازدواج بهانه‌ای برای کشتن مرد جوان

کمونیست‌های آمریکایی چه خوابی برای کارگران مظلوم دیده بودند؟

سفارش ساخت سیمرغ به شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌ فارس

رکورد جالب و تاریخی علیرضا بیرانوند

مسئولان یک ماه با حقوق کارگری زندگی کنند مشکل گرانی حل می‌شود

واکنش آس اسپانیا به درخشش بیرانوند

در سوگ فراق احمد

مصوبه مجلس برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی

پنالتی ایران سوخت؛ یک اخراجی از چشم داور دور ماند

رکورد ویژه ایران با دستان بیرانوند